Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa Khu Vực Phía Nam
 • Vít Việt
 • EXPO
 • Vua Bò
 • VIVC
 • VietinBank
 • Ngân hàng quân đội
 • Hong Leong Bank
 • HD Bank
 • Sao Mai
 • Creative Land
 • VietCos
 • Le Gia Foods
 • Emart
 • Bách Việt
 • Viet corp
 • LotteMart
 • Nguyen Kim
 • Cầu Tre
 • Phuong Thao Nguyen
 • SNC
 • Mạnh Dũng A

Hoạt động

Hoạt động Hiệp hội

Lợi ích khi tham gia

Điều kiện tham gia

Đăng ký tham gia

Hoạt động Hiệp hội

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

Hiệp hội hoạt động trong phạm vi cả nước, theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa VIệt Nam, theo điều lệ này và theo Luật pháp Quốc tế mà Nhà nước Việt Nam tham gia hoặc công nhận. Hoạt động của Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hiệp hội tổ chức các hoạt động hỗ trợ, tư vấn các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật, bao gồm:
- Trao đổi thông tin khoa học – công nghệ, sản xuất – kinh doanh trong và ngoài nước liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật.
- Tham gia công tác tư vấn, phản biện với các cơ quan Nhà nước về quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng và tổng thể doanh nghiệp nói chung ở Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Thúc đẩy các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, thông tin báo chí, xúc tiến thương mại và kinh doanh dịch vụ theo quy định của pháp luật.

bg

Lợi ích khi tham gia

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

1. Hội viên được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu sản xuất và kinh doanh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức.

2. Hội viên được yêu cầu Hiệp hội can thiệp với các cơ quan có thẩm quyền về chế độ chính sách phù hợp với lợi ích chính đáng của hội viên, đảm bảo đúng pháp luật.

3. Được Hiệp hội cung cấp thông tin, giúp đỡ hòa giải khi có tranh chấp, được tham gia các hình thức liên kết do Hiệp hội tổ chức.

4. Được đề đạt nguyện vọng thông qua Hiệp hội và được Hiệp hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp trong hoạt động của mình phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội.

bg

Điều kiện tham gia

Điều kiện trở thành Hội viên

1. Hội viên chính thức của Hiệp hội: là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam được cấp giấy phép hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ theo quy định của pháp luật hiện hành, các cán bộ quản lý thuộc cơ quan nhà nước được giới thiệu, tán thành Điều lệ của Hiệp hội, tự nguyện viết đơn xin gia nhập Hiệp hội, đóng tiền gia nhập Hiệp hội, hội phí và được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội công nhận đều có thể trở thành Hội viên chính thức của Hiệp hội.

2. Hội viên liên kết của Hiệp hội: là các tổ chức, doanh nghiệp liên doanh hoặc có 100% vốn nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguyện vọng, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện xin gia nhập và nộp lệ phí gia nhập đều được xét để gia nhập Hiệp hội. Hội viên liên kết không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ lãnh đạo của Hiệp hội.

3. Hội viên danh dự của Hiệp hội: là những công dân, các nhà quản lý khoa học - kỹ thuật và tổ chức pháp nhân có uy tín, có kinh nghiệm và có công lao đối với sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tán thành Điều lệ và có nguyện vọng tham gia Hiệp hội, được Ban Chấp hành Trung ương Hiệp hội nhất trí mời làm Hội viên danh dự của Hiệp hội. Hội viên danh dự không có quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội, không được tham gia ứng cử, đề cử vào các chức vụ Lãnh đạo của Hiệp hội.

4. Các thành viên Ban vận động thành lập Hiệp hội được công nhận là Hội viên sáng lập của Hiệp hội.

5. Các doanh nghiệp, tổ chức có đủ điều kiện muốn gia nhập Hiệp hội cần làm đơn (theo mẫu quy định).Việc kết nạp Hội viên mới do Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội quyết định. Các tổ chức và cá nhân đó chính thức trở thành Hội viên sau khi đóng lệ phí gia nhập và nhận được Thẻ Hội viên của Hiệp hội.

6. Các Hội viên là pháp nhân (doanh nghiệp hoặc tổ chức) cử người đại diện của mình tại Hiệp hội. Người đại diện phải có thẩm quyền quyết định, được ghi rõ họ tên, chức vụ trong đơn xin gia nhập Hiệp hội. Trường hợp ủy nhiệm, người được ủy nhiệm làm đại diện phải đủ thẩm quyền quyết định và người ủy nhiệm phải chịu trách nhiệm về sự ủy nhiệm đó. Khi thay đổi người đại diện Hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Trung ương Hiệp hội.

bg

Đăng ký tham gia

- Tải Đơn đăng ký gia nhập hội viên (Nút tải xuống ở phía dưới)
- Điền Đơn đăng ký, ký đóng dấu
- Gửi chuyển phát nhanh Đơn đăng ký và Giấy phép kinh doanh về Văn phòng Hiệp hội.
Download mẫu đăng ký
Upload Mẫu Đăng Ký
bg
Trở về