Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam
 • Vít Việt
 • VPBank
 • EXPO
 • Vua Bò
 • VIVC
 • Ngân hàng quân đội
 • VietinBank
 • Hong Leong Bank
 • HD Bank
 • Sao Mai
 • Creative Land
 • VietCos
 • Le Gia Foods
 • Emart
 • Bách Việt
 • Viet corp
 • LotteMart
 • Nguyen Kim
 • Cầu Tre
 • Phuong Thao Nguyen
 • SNC
 • Mạnh Dũng A

Tham gia Hội viên

Lĩnh vực Hoạt động Hiệp hội

Lợi ích khi tham gia

Điều kiện tham gia

Đăng ký tham gia

Lĩnh vực Hoạt động Hiệp hội

LĨNH VỰC VÀ PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA HIỆP HỘI

1. Hiệp hội hoạt động trong phạm vi các tỉnh miền Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Hiệp hội hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của các công dân, tổ chức Việt Nam ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam.
2. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội theo quy định của pháp luật.

bg

Lợi ích khi tham gia

QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN

1. Được đề đạt nguyện vọng thông qua Hiệp hội, được Hiệp hội bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn của Hiệp hội và quy định của pháp luật.
2. Được cung cấp những thông tin phục vụ cho việc nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh. Tham gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn, đào tạo tay nghề do Hiệp hội tổ chức hoặc Hiệp hội được mời tham gia. Được tham gia các công việc của Hiệp hội, được yêu cầu Hiệp hội làm trung gian hoặc tư vấn trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Hiệp hội và quy định của pháp luật.
3. Được tham gia thảo luận, quyết định các chủ trương công tác của Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.
4. Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hiệp hội theo quy định của Hiệp hội.
5. Được giới thiệu hội viên mới
6. Được Hiệp hội khen thưởng theo quy định của Hiệp hội.
7. Được cấp thẻ hội viên.
8. Được ra khỏi Hiệp hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
9. Hội viên liên kết và hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hiệp hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hiệp hội.

bg

Điều kiện tham gia

Điều kiện trở thành Hội viên
a) Hội viên chính thức của Hiệp hội:
- Hội viên tổ chức: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam khu vực Phía Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội. Mỗi doanh nghiệp hội viên có một người đại diện tham gia Hiệp hội. Người đại diện doanh nghiệp hội viên phải là công dân Việt Nam, phải đủ thẩm quyền quyêt định những vấn để liên quan đến hoạt động của hội viên trong hoạt động của Hiệp hội. Khi thay đổi người đại diện hội viên phải thông báo bằng văn bản cho Ban Thường vụ Hiệp hội;

- Hội viên cá nhân: Doanh nhân, cán bộ quản lý và các cá nhân là công dân Việt Nam đã và đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở các doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam Việt Nam, tán thành Điều lệ Hiệp hội, tự nguyện gia nhập Hiệp hội đều có thể trở thành hội viên chính thức của Hiệp hội.

b) Hội viên liên kết của Hiệp hội: Các doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong phạm vi, lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hiệp hội, tán thành Điều lệ Hiệp hội và tự nguyện gia nhập Hiệp hội, đều có thể trở thành hội viên liên kết của Hiệp hội.

c) Hội viên danh dự của Hiệp hội: Công dân Việt Nam có uy tín, có nhiều công lao đóng góp cho hoạt động của Hiệp hội, có thể được Hiệp hội mời làm hội viên danh dự của Hiệp hội.

bg

Đăng ký tham gia

- Tải Đơn đăng ký gia nhập hội viên (Nút tải xuống ở phía dưới)
- Điền Đơn đăng ký, ký đóng dấu
- Gửi chuyển phát nhanh Đơn đăng ký và Giấy phép kinh doanh về Văn phòng Hiệp hội.
Download mẫu đăng ký
Upload Mẫu Đăng Ký
bg
Trở về