Thông tin về các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Đường link truy cập: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html

dich-vu-cong-1631940336.jpg
Đường link truy cập: https://ncovi.dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-ncovid-danh-sach-dich-vu-cong.html

PV

Link nội dung: https://asmes.org.vn/thong-tin-ve-cac-dich-vu-cong-truc-tuyen-ho-tro-nguoi-dan-doanh-nghiep-tren-cong-dich-vu-cong-quoc-gia-a4613.html