CHÚNG TÔI LÀ AI

MỤC ĐÍCH – TÔN CHỈ

Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa khu vực phía Nam (dưới đây gọi là Hiệp hội) là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc mọi thành phần kinh tế của khu vực phía Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích hợp tác, liên kết, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển nghề nghiệp.

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các Hội viên trong các hoạt động thuộc lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa; giữ vai trò cầu nối giữa các doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan chức năng trong đóng góp ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc hoàn thiện thể chế, chính sách; thực hiện hội nhập kinh tế quốc tế với các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới trên quy tắc tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi tuân thủ theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

NHIỆM VỤ CỦA HIỆP HỘI

1. Xây dựng, tổ chức, tập hợp hội viên nhằm trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế.

2. Nghiên cứu tổng hợp các ý kiến của Hội viên để phản ánh, đề đạt với các cơ quan Nhà nước về cơ chế chính sách và tham gia đóng góp ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Tư vấn pháp luật và nghiệp vụ kinh doanh; hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, ngoại ngữ, tay nghề và kiến thức về pháp luật, về kinh tế thị trường, về hội nhập quốc tế và đầu tư, về sở hữu trí tuệ cho hội viên.

Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo cho Hội viên về nghiệp vụ, công nghệ, cách thức quản lý mới, thợ lành nghề, rèn luyện kỹ năng kinh doanh.

Hỗ trợ và giúp đỡ hội viên trong việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng, sáng chế phát minh, xây dựng và bảo hộ thương hiệu ở trong nước và quốc tế.

4. Thực hiện vai trò xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư như; môi giới đối tác, bạn hàng, thị trường, nghiên cứu, tìm hiểu, khảo sát thị trường, tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội chợ triển lãm, xuất bản, quảng bá doanh nghiệp, nhãn hàng, thương hiệu và sản phẩm theo quy định của pháp luật.

5. Cập nhật và cung cấp cho Hội viên các thông tin về chính sách, pháp luật và các chủ trương Nhà nước liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa.

6. Tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tạo nguồn thu cho Hiệp hội.

CHỨC NĂNG CỦA HIỆP HỘI

1. Đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên trong các hoạt động thuộc các lĩnh vực doanh nghiệp nhỏ và vừa với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện để doanh nghiệp trong nước tiếp cận với các doanh nghiệp nước ngoài.

2. Tham gia hòa giải tranh chấp giữa các Hội viên, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, đúng pháp luật

3. Hỗ trợ Hội viên mở rộng và phát triển sản xuất – kinh doanh, tổ chức diễn đàn trao đổi, hợp tác và tổ chức hội thảo vì mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN