Hội nghị "Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DNNVV trong tiếp cận vốn phục hồi sản xuất kinh doanh"

<p>Kính gửi: Quý doanh nghiệp Hội viên,</p> <p>Trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp Hội viên tham dự và có bài tham luận tại Hội nghị&nbsp;<b>"Các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DNNVV trong tiếp cận vốn phục hồi...

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN