Nghị định 94/2023/NĐ-CP: Chính thức giảm thuế GTGT xuống 8% từ ngày 1/1/2024 đến 30/06/2024

<figure class="tplCaption image"><img alt="nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0001-1703839139.jpg" src="https://asmes.org.vn/uploads/images/2023/12/29/nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0001-1703839139.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <figure class="tplCaption image"><img alt="nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0002-1703839139.jpg" src="https://asmes.org.vn/uploads/images/2023/12/29/nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0002-1703839139.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <figure class="tplCaption image"><img alt="nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0003-1703839139.jpg" src="https://asmes.org.vn/uploads/images/2023/12/29/nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0003-1703839139.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <figure class="tplCaption image"><img alt="nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0004-1703839139.jpg" src="https://asmes.org.vn/uploads/images/2023/12/29/nghi-dinh-94-2023-nd-cp-1-page-0004-1703839139.jpg" /> <figcaption>&nbsp;</figcaption> </figure> <p>&nbsp;</p>

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊN